Személyes adatok védelme
Vissza

Személyes adatok védelme

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.extol.hu weboldalon működtetett online piactéren (webshop) keresztül megrendelt és megvásárolt termékekkel összefüggő adatkezelésre irányadó. A Szabályzat alapján a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszony kizárólag elektronikus úton jön létre, a Felek külön írásbeli szerződést nem kötnek. A jogviszonyra a „Rendelés menete” link alatt található általános szerződési feltételek irányadóak. A jelen Szabályzat e feltételrendszerrel összhangban értelmezendő.

Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.extol.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal). A Szolgáltató a Szabályzat mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató és/vagy Adatkezelő adatai:

Madal Bal Kft.

Székhely: 1173 Budapest Régivám köz 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-463180
Adószám: 10859489-2-43
Tel: +36 1 297 1620
Fax: +36 1 297 1270

 

2. Irányadó jog

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A webshopon közzétett bármilyen tartalom, akár részben, akár egészben a Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt áll, így azzal a Szolgáltató hozzájárulása nélküli rendelkezés, így különösen annak bármilyen formában történő letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése bűncselekmény.

2.3. A jelen Szabályzat 2015. január [...] napjától annak visszavonásáig hatályos.

3. Regisztráció, az adatkezeléssel érintett adatok meghatározása

3.1. A vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatokkal a Felhasználó a weboldalon közétett valamennyi, a felek közötti jogviszonyra irányadó rendelkezést magára nézve kötelezőnek elfogadja.

3.2. A regisztráció során a Felhasználó a következő adatait adja meg:

Név*
Felhasználói név*
Telefon*
Jelszó*
Jelszó újra*
Felhasználás jellege*
Számlázási adatok*
- név, irányítószám, település, utca, házszám
Szállítási adatok
- irányítószám, település, utca, házszám

 

A ---* jelölt adatok megadása kötelező. Az itt hivatkozott adatok a Felhasználó személyes adatai, amelyet a Szolgáltató a jelen Szabályzat II. pontjában hivatkozott adatvédelmi rendelkezések szerint kezel és tart nyilván.

3.3. A regisztráció mellett a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását igénybe vegye. Ezt a Felhasználó a „Feliratkozom a hírlevélre” ablak melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

3.4. A regisztráció menete A Felhasználó a „Regisztráció” ablak alatt található űrlapot kitölti, az ott feltüntetett adatok megadásával. A sikeres regisztrációról a Felhasználó egy automatikus rendszerüzenetet kap, amely tartalmazza a Felhasználó nevét és jelszavát. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejti, regisztrált e-mailcímének megadásával új jelszót igényelhet.

II. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató, mint Adatkezelő adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

1. A szabályzat célja

1.1. Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

1.2. Jelen szabályzat célja tehát, hogy az Adatkezelő teljes körűen biztosítsa a weboldal szolgáltatásai igénybe vevő Felhasználónak a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

1.3. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

1.4. Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, az online megrendelésre is figyelemmel és azzal összhangban került megalkotásra.

2. Az Adatkezelő kötelezettségei, felelősségvállalás

2.1. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az Felhasználó megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az Felhasználó részére hozzáférhető legyen.

2.2. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

2.3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért, és az abból fakadó jogkövetkezményekért felelősségét kizárja.

2.4. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

2.5. Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor az Adatkezelő teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

2.6. A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Adatkezelő nem felel. A weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek.

 

2.7. A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Adatkezelő az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3. A személyes adatok tárolása, az információbiztonság

3.1. Személyes adat csak a 3. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

3.2. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.

3.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

3.4. Az adatkezelés időtartama: az Felhasználóval létesített jogviszony fennállásától számított 6 hónapig, hírlevél szolgáltatás esetén az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.

3.5. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a I/1. pontban megadott e-mail elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

3.6. Adattovábbításra az Adatkezelő részéről nem kerül sor, a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

 

3.7. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
- Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
- Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
- Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
- Az adatokról biztonsági mentés készül.

 

3.8. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

3.9. Az Felhasználóval egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

3.10. Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés: A weboldalon az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a Felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az Adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Az Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a I/1. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

4.2. Az Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

4.3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

4.4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti a Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.5. Panaszkezelés: A Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát a I/1. pontban hivatkozott e-mailcímre írt levelében teheti meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a panaszt annak beérkezését követő 8 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.

4.6. Az Felhasználó személyes adatának jogellenes kezelése esetén jogorvoslatot az Infotv. rendelkezései szerint vehet igénybe, továbbá bejelentéssel élhet az alábbi hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu