Jótállási feltételek
Vissza

Jótállási feltételek

FELELŐSSÉG A HIBÁKÉRT (JÓTÁLLÁS)

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén
kívül eső célból szerződést kötő személy.)
A jótállás időtartama a jótállási jegy előlapján került feltüntetésre. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A termék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási, javítási kötelezettségek körébe.
A vállalkozás köteles a termékkel együtt a jótállási jegyet is a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, amelyen fel kell tüntetni a vállalkozás nevét, címét, a termék típusát, gyári számát (ha van) és átadásának időpontját.
A jótállásból és szavatosságból eredő jogok a jótállási jeggyel, vagy a vásárlást igazoló bizonylattal (számla / nyugta) érvényesíthetők; ezért kérjük, őrizze meg ezeket a dokumentumokat. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban állómódjára.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
Jótállási igény esetén a készüléket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, szükség esetén fertőtlenítve (pl. szennyvíz szivattyú) kell átadni. Amennyiben ez elmarad, a szerviz a tisztításért vagy fertőtlenítésért díjat számolhat fel.
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul,
igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy a javítószolgálatnak a jótállási jegyen, vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: az igény bejelentésének időpontját, a hiba okát, a kijavítás módját, a termék visszaadásának időpontját, ill. csere esetén a csere időpontját.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható készüléket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjárólaz igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Jótállási igényként a fogyasztó elsősorban javítást vagy kicserélést kérhet, feltéve, hogy az lehetséges, és nem jár aránytalan többletköltséggel a másik megoldáshoz képest. Ha sem a javítás, sem a kicserélés nem lehetséges, kérhet árengedményt, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást/ kicserélést nem vállalta, a kijavítást/kicserélést megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit figyelembe véve nem tudja elvégezni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.
Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót köteles tájékoztatni a javítás vagy a csere várható időtartamáról.
A vállalkozás a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában, illetve, ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását és nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni, ha:
- a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható.
- a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik.
- a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk kijavítására, a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
A javítószolgálat nem felelős azokkal a tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a készülék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot nem lehet eltávolítani a készülék károsodása nélkül.
A jótállás kizárólag anyaghibákra, gyártási hibákra és technológiai kialakítás miatti meghibásodásokra vonatkozik. A szakszerű működtetés közben kopó és elhasználódó alkatrészekre nem vonatkozik a jótállás; ezek szükség szerinti cseréje a jótállás időtartalma alatt is térítésköteles. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási igény elutasításra kerül, ha a terméket nem a használati útmutatásban leírtak szerint használták, karbantartását elmulasztották, helytelenül tárolták, elemi kár érte, szállítás közben megsérült, a jótállási jegyen vagy a vásárlást igazoló bizonylaton nem összeegyeztethető adatok szerepelnek, ill. nem a Madal Bal Kft. által feljogosított szerviz beavatkozása esetén.
Jótállási igény elutasítása esetén a javítószolgálat vizsgálati jegyzőkönyvben indokolja az elutasítás okát és fizetős javítási ajánlatot ad ki írásban. Amennyiben a fogyasztó, vagy a kiskereskedő 30 napig nem válaszol az ajánlatra, a javítószolgálat tárolási díjat számolhat fel.
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén (pl. webáruházban történő vásárlás) a fogyasztót - a készülék átvételétől számított -, 14 napon belül, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Abban az esetben, ha a vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadta a fogyasztónak az említett tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.
Elállási jog gyakorlása esetén a készülék visszaszállításának intézése és költsége a fogyasztót terheli, ha erről előzetes tájékoztatást kapott. Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
Elállás vagy felmondás esetén a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
Vita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállásra vonatkozó jogszabályok, rendeletek:
PTK. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja, módosított 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, módosított 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, módosított 249/2004. (VIII. 27.)
Korm. rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Extol készülékek garanciális javítására feljogosított szerviz: Madal Bal Kft. 1173 Budapest, Régivám köz 2. Telefon: 06-1 2971277, Fax: 06-1 2971270,
E-mail: szerviz@madalbal.hu